Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Abonnement Voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik: het beleid dat LYCAMOBILE aan de Klant meedeelt (ofwel het beleid dat door LYCAMOBILE wordt vereist of door een andere netwerkoperator die de Diensten aanbiedt) en dat het aanvaardbare gebruik van de Diensten regelt, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, en waarvan de details te vinden zijn in Bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden. Het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik maakt deel uit van dit Contract.

1.2 Tegoed: De hoeveelheid Diensten die een Klant gerechtigd is te gebruiken onder een Maandelijkse Bundel.

1.3 Contract: de overeenkomst met LYCAMOBILE om de Dienst aan de Klant te leveren wanneer de Klant de Dienst verwerft en zich als zodanig bij LYCAMOBILE registreert. Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van dat Contract.

1.4 Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Contract sluit met LYCAMOBILE.

1.5 LYCAMOBILE-Klantendienst: is de afdeling die door de Klant kan worden gecontacteerd voor alle vragen met betrekking tot de LYCAMOBILE-Dienst, bereikbaar via het gratis nummer 1976 met een LYCAMOBILE-telefoonnummer of 32466001976 vanaf een telefoonnummer van een andere operator. De tarieven van die operator zijn van toepassing.

1.6 LYCAMOBILE: Lycamobile SPRL (registratienummer: 887.848.918) met maatschappelijke zetel gevestigd te Hermesstraat 8C, 1930 Zaventem, België.

1.7 LYCAMOBILE-Dienst of Dienst: de dienst waarmee de Klant het netwerk gebruikt voor het rechtstreeks voeren van telecommunicatieverkeer van mobiele gebruikers naar en van aansluitpunten op het netwerk of naar aansluitpunten op andere netwerken.

1.8 LYCAMOBILE Post Paid Simkaart of Maandelijkse Bundel: een post-paid kaart met een microprocessor voor toegang tot de Diensten. Een Maandelijkse Bundel met een vooraf bepaalde hoeveelheid minuten voor oproepen, sms’en en data.

1.9 Netwerk: het netwerk voor draadloze telecommunicatie.

1.10 Producten: LYCAMOBILE Post-Paid SIMKAART en LYCAMOBILE Maandelijkse Bundel of elk ander product aangeboden door LYCAMOBILE.

1.11 Roamingdiensten: mobiele telefoniediensten die de Klant ononderbroken toegang bieden tot Diensten buiten de Europese Unie en die worden geleverd met behulp van telecommunicatiesystemen van buitenlandse netwerken waarover LYCAMOBILE geen controle heeft.

1.12 Uitgavenlimiet: Het maximumbedrag dat overeenkomt met de gebruikte Diensten dat een Klant per maand mag uitgeven, bovenop de Diensten die zijn inbegrepen in de Post-Paid Simkaart of in de Maandelijkse Bundel.

2. DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN

2.1 LYCAMOBILE is alleen verplicht om de nodige middelen ter beschikking te stellen om de goede werking van de Dienst te verzekeren. In dit verband stelt het de technische middelen ter beschikking die nodig zijn om onder optimale omstandigheden toegang tot deze Dienst te verlenen.

2.2 Mobiele telefonie is een vorm van draadloze communicatie en werkt op basis van de overdracht van radiofrequenties en signalen. Als zodanig kan deze onderhevig zijn aan interferentie van talrijke externe bronnen of inherente obstakels zoals gebouwen, begroeiing of terrein en derhalve kan een perfecte transmissie (met betrekking tot de feitelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst) niet overal en altijd worden gegarandeerd.

2.3 De kwaliteit van de LYCAMOBILE-Dienst hangt af van de kwaliteit van het mobiele telefoontoestel dat de Klant gebruikt. LYCAMOBILE heeft geen controle of invloed op de kwaliteit van het mobiele telefoontoestel.

2.4 LYCAMOBILE spant zich naar beste vermogen in om Diensten van toereikende kwaliteit op een adequate en betrouwbare manier aan te bieden. In het geval van een tijdelijke onderbreking van de Dienst zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

2.5 Af en toe is het mogelijk dat het netwerk en de Diensten niet beschikbaar zijn vanwege vereisten voor verbetering, wijziging, onderhoud of andere werkzaamheden met betrekking tot het netwerk of de Diensten. Op dergelijke momenten kunnen Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn en LYCAMOBILE doet zijn uiterste best om de periode van onbeschikbaarheid tot een minimum te beperken.

2.6 LYCAMOBILE biedt Roamingdiensten aan, maar door de aard van deze Diensten kan LYCAMOBILE de beschikbaarheid of kwaliteit van de Diensten die gebruikmaken van dergelijke Roamingdiensten niet garanderen.

2.7 De LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART is gekoppeld aan een pincode (persoonlijk identificatienummer) en een pukcode (persoonlijke ontgrendelingssleutel). De gebruiksinstructies kunnen veranderen als gevolg van het gebruik van nieuwe technologieën en worden uitgelegd in de ‘gebruikershandleiding’ van de telefoon. Klanten moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun pin- en pukcode geheim te houden. Klanten zijn verantwoordelijk voor elk ongepast of kwaadwillig gebruik dat het gevolg is van opzettelijke, incidentele of toevallige communicatie van deze codes of van de overdracht van hun simkaart.

2.8 De Klant erkent dat, hoewel LYCAMOBILE zijn uiterste best doet om een foutloze Dienst te garanderen, LYCAMOBILE niet aansprakelijk is jegens de Klant voor enig verlies of ongemak dat niet aan LYCAMOBILE kan worden toegeschreven als gevolg van enige actie van een distributeur, met inbegrip van fraude, misleiding en/of wanbetaling, tenzij dit voortvloeit uit een instructie van LYCAMOBILE aan de distributeur. In dergelijke gevallen dient de Klant contact op te nemen met de distributeur en/of detailhandelaar bij wie de simkaart is gekocht en bij deze om terugbetaling verzoeken.

2.9 De tarieven voor oproepen via de Diensten zijn als bijlage bij het Contract gevoegd. Daarnaast worden ze getoond op marketingposters en op de website https://www.lycamobile.be/en/. Elke toekomstige tariefwijziging wordt aan de Klant meegedeeld voordat deze van toepassing wordt.

2.10 LYCAMOBILE kan op verzoek van overheidsinstanties, regelgevende of wetshandhavingsinstanties communicatie opnemen die via de Diensten plaatsvindt.

2.11 Het is het beleid van LYCAMOBILE om gesprekken niet opzettelijk te verbreken zolang het Post-Paid abonnement van de Klant niet is uitgeput of de Klant niet in gebreke blijft. Oproepen kunnen wel worden verbroken om redenen die buiten de controle van LYCAMOBILE liggen, zoals overmacht, storing in de voorziening, technische storing of menselijke fouten.

2.12 De Klant wordt hierbij gewezen op het risico dat verbonden is aan het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig. LYCAMOBILE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een ongeval dat is veroorzaakt door het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig.

2.13 De Klant wordt hierbij gewezen op de mogelijke interferentie die een mobiele telefoon kan veroorzaken bij bepaalde soorten gevoelige apparatuur, zoals medische apparatuur, vliegtuigen, enz. Het is daarom van essentieel belang dat de instructies van de personen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke apparatuur strikt worden opgevolgd. LYCAMOBILE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van deze instructies.

3. POST-PAID SIMKAART

3.1 De LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART wordt gebruikt door deze in een compatibele mobiele telefoon te plaatsen. Zodra de Simkaart is geplaatst, kan de Klant zonder enige vertraging toegang krijgen tot de Diensten en deze gebruiken.

3.2 De LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART blijft het exclusieve eigendom van LYCAMOBILE. De Klant moet de Simkaart op een veilige plaats bewaren en mag deze niet op een onjuiste manier gebruiken. LYCAMOBILE zal een Simkaart alleen vervangen wanneer deze defect blijkt te zijn als gevolg van gebrekkig vakmanschap of ontwerp. LYCAMOBILE kan, naar eigen goeddunken, 10 euro in rekening brengen voor het vervangen van een Simkaart wanneer de Klant verantwoordelijk is voor het misbruik, de beschadiging of het verlies van de originele Simkaart. Bovendien behoudt LYCAMOBILE zich het recht voor om een LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART in te trekken indien de Klant zich schuldig maakt aan een van de gedragingen vermeld in artikel 10.1. De Klant brengt LYCAMOBILE op de hoogte van eventuele schade aan de Simkaart die hij/zij heeft verkregen.

3.3 Een POST-PAID SIMKAART wordt aan de Klant verstrekt op een niet-overdraagbare basis, onder de volgende voorwaarden:

(a) De door de Klant verstrekte informatie is waarheidsgetrouw, echt en nauwkeurig en niets wezenlijks is achtergehouden.

(b) LYCAMOBILE behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie te laten verifiëren.

(c) De Klant verkrijgt niet meer dan 5 POST-PAID SIMKAARTEN, waaronder deze.

(d) De Klant verstrekt alle nadere informatie die LYCAMOBILE redelijkerwijs kan vragen om te voldoen aan eventuele nalevingsvereisten.

4. TARIEVEN EN KOSTEN

4.1 Klanten betalen voor het gebruik van de Dienst met een Maandelijkse Bundel of door extra data te kopen door te bellen naar de Klantendienst. Een Tegoed bestaat uit data, belminuten en sms’en volgens de tarieven die aan het Contract verbonden zijn.

4.2 Een Klant heeft een standaard Tegoedlimiet om zijn/haar Tegoeden te gebruiken, afhankelijk van de Maandelijkse Bundel die is afgesloten. Zodra alle Tegoeden van de Maandelijkse Bundel verbruikt zijn (data, belminuten en/of sms), brengt LYCAMOBILE de Klant kosteloos op de hoogte dat de Tegoedlimiet is bereikt. We staan de Klant toe om onze Diensten te blijven gebruiken totdat de Uitgavenlimiet is bereikt. In dat geval stelt LYCAMOBILE de Klant kosteloos op de hoogte dat de Uitgavenlimiet is bereikt. Nadat deze Uitgavenlimiet is verbruikt, moet de Klant dit bedrag betalen om een nieuwe Uitgavenlimiet aan te vragen of om een ander plan te kopen naast de bundel die al is afgesloten.

4.3 Klanten kunnen op elk moment na registratie extra data kopen voor de LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART en de Maandelijkse Bundel. Zodra het dataverbruik inbegrepen in uw Tegoed (en eventuele data aangeboden met een data-add-on, indien van toepassing) is uitgeput, kunnen extra data worden aangekocht door te bellen naar de Klantendienst van LYCAMOBILE.

4.4 Kosten voor data die worden aangekocht bovenop de data die in uw Tegoed zijn inbegrepen, worden extra aangerekend bij uw Maandelijkse Bundel.

4.5 Premium- en verkorte nummeroproepen of sms-berichten zijn niet inbegrepen in de Tegoeden en worden aangerekend tegen de tarieven vermeld in de Bijlage bij het Contract.

4.6 Als het gebruik van een Product een deel van uw Tegoed overschrijdt, of als u een Dienst gebruikt die geen deel uitmaakt van uw Tegoed, wordt een bedrag in rekening gebracht bovenop uw Maandelijkse Bundel.
4.7 Tenzij anders vermeld, als u binnen een Maandelijkse Bundel niet al uw Tegoed in de betreffende maand gebruikt, vervalt het resterende Tegoed en wordt het verbeurd (het kan niet worden overgedragen, terugbetaald, geruild, ingewisseld voor contant geld of overgedragen naar een andere maand).
4.8 Ongebruikte extra data worden niet verlengd. Ze vervallen en worden verbeurd verklaard. Om twijfel te voorkomen: data die deel uitmaken van uw Tegoed worden niet verlengd.

5. WIJZIGING VAN DE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

5.1 Wanneer de bedrijfsomstandigheden of de organisatie van de Dienst dit vereisen, kan LYCAMOBILE de technische kenmerken van zijn Diensten wijzigen. De Klanten hebben recht op de compensatie die hen toekomt voor elke vervanging of wijziging van de mobiele telefonie-eindapparatuur, die nodig is voor een wijziging in het netwerk die de Diensten beïnvloedt, onder de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 14 van dit Contract.

5.2 Als de wijziging van de bedrijfsvoorwaarden een wijziging van het Contract met zich meebrengt, worden de Klanten op de hoogte gebracht van hun recht op beëindiging van het Contract in geval van onenigheid. Als de Klant gebruikmaakt van zijn recht op beëindiging van het Contract, worden alle op dat moment openstaande kosten verrekend en gefactureerd.

6. KLANTENDIENST

6.1 De Klant kan informatie ontvangen over de Dienst of incidenten die er invloed op hebben via de Klantendienst op het nummer +32 466001976 en via de website https://www.lycamobile.be/nl/; Klanten kunnen hun vragen per gewone post sturen naar: Lycamobile bvba, Hermesstraat 8C, 1930 Zaventem, België of per e-mail naar cs@lycamobile.be.

6.2 Vragen of verzoeken in verband met de toepassing van sociale tarieven moeten aan de Klantendienst worden gericht.

6.3 De Klant verleent volledige geldigheid aan de gegevens die zijn opgeslagen op de systemen van LYCAMOBILE met betrekking tot de communicatie tussen LYCAMOBILE en de Klant, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

7. AANVANG, OPSCHORTING, ANNULERING EN BETALING VAN DE MAANDELIJKSE BUNDEL

7.1 Een Klant die gebruik wil maken van de Maandelijkse Bundel zal:

(a) betalen voor de initiële aansluitkosten en voor het opzetten van de betalingsoptie via krediet- of debetkaart; en

(b) daarna overgaan tot de betaling van de Maandelijkse Bundel.

De standaard betaalmethode van beide concepten kan domiciliëring/automatische incasso van een bankrekening zijn of de bankrekening waarvan de Klant heeft aangegeven dat hij zich ertoe verbindt altijd voldoende saldo op die rekening aan te houden. Tussen de partijen kan echter een alternatieve betaalmethode worden overeengekomen die in het handelsverkeer gebruikelijk is. Neem contact op met de Klantendienst om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
De Klant wordt via sms of e-mail op de hoogte gebracht van een geslaagde of mislukte registratie van de Maandelijkse Bundel.

7.2 Zodra het Contract ondertekend is, begint LYCAMOBILE met het verlenen van de Dienst. De Dienst wordt geleverd op het nationale grondgebied van België. Daarbuiten gaat de Klant akkoord met het ontvangen van de Roamingdienst, tenzij u anderszins aangeeft door gratis te bellen naar de Klantendienst.

7.3 In het geval de Klant niet voldoet aan de verplichtingen van dit Contract of de vereisten die kunnen worden gesteld voor een redelijk gebruik van de Dienst zoals beschreven in het beleid voor aanvaardbaar gebruik van LYCAMOBILE, kan de Dienst tijdelijk worden opgeschort, op voorwaarde dat de Klant hiervan vooraf in kennis is gesteld en dat de schending niet is verholpen. Deze tijdelijke schorsing duurt maximaal 90 dagen binnen een jaarperiode.

Bij niet-betaling stuurt LYCAMOBILE kosteloos een schriftelijke herinnering naar de Klant. Als de Klant niet binnen de aangegeven termijn betaalt, kan LYCAMOBILE, na een formele waarschuwing aan de Klant, een ‘minimumdienst’ invoeren, waarmee de Klant alleen hulpdiensten kan bellen en/of alleen inkomende oproepen kan ontvangen, of de Klant kan overschakelen op een vooruitbetaald/prepaid tarief. Een nieuwe herinnering wordt naar de Klant gestuurd met het verzoek om binnen de aangegeven termijn te betalen. Indien de Klant niet binnen deze nieuwe termijn betaalt, kan LYCAMOBILE de Diensten volledig opschorten.
In het geval de schending of de niet-betaling alleen de internetdienst of bijkomende diensten aan een gespecificeerd tarief treft, kan de opschorting alleen gevolgen voor die Diensten hebben.
De tijdelijke schorsing van de telefoondiensten heeft geen invloed op de mogelijkheid om inkomende telefoongesprekken te ontvangen of om noodoproepen te doen naar de noodnummers die door overheidsinstanties zijn ingesteld.

De Klant heeft ook het recht om de tijdelijke opschorting van de Diensten aan te vragen voor een periode van maximaal 90 dagen binnen een jaarperiode. In dat geval wordt de helft van het evenredige bedrag van de vergoedingen, die overeenkomen met de opschortingsperiode, van de factuur afgetrokken.

7.4 De schorsing eindigt wanneer LYCAMOBILE vaststelt dat de Klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De Klant dient de kosten voor het herstellen van de Diensten te dragen, die tot 30 euro kunnen oplopen. De opschorting van de Dienst ontslaat de klant niet van enige van de verplichtingen waartoe hij zich in dit Contract heeft verbonden. De Klant heeft rechten die door de geldende wetgeving worden aangegeven, tenzij de uitschakeling van de verbinding te wijten is aan een oorzaak die aan de Klant kan worden toegeschreven.

7.5 In het geval de Klant een van de gefactureerde bedragen gedurende meer dan drie (3) maanden niet heeft betaald, of in het geval van ernstige schending van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van dit contract, tijdelijke opschorting van de Dienst tot twee keer toe, of indien de Klant zich in een van de omstandigheden bevindt die in artikel 9.1 worden uiteengezet, kan het Contract eenzijdig door LYCAMOBILE worden ontbonden door middel van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechtbank.

In het geval de genoemde omstandigheden alleen van invloed zijn op de internetdienst of bijkomende Diensten aan een gespecificeerd tarief, zal de annulering alleen van invloed zijn op deze Diensten.

8. RECHTEN VAN DE KLANT

8.1 De Klant kan LYCAMOBILE via de Klantendienst verzoeken om internationale beldiensten, Diensten met een hoger tarief en bijkomende Diensten aan een gespecificeerd tarief af te sluiten.

8.2 De afsluiting vindt plaats binnen tien (10) dagen na het verzoek van de Klant. In het geval dat, om redenen die niet toe te schrijven zijn aan de Klant, de afsluiting niet wordt uitgevoerd binnen tien (10) dagen na het verzoek tot afsluiting, draagt LYCAMOBILE de kosten van de Dienst waarvoor afsluiting is aangevraagd maar niet uitgevoerd.

8.3 De Klant heeft het recht om het Contract te allen tijde te beëindigen. Dit recht op beëindiging kan worden uitgeoefend via elk schriftelijk middel en zonder opgave van redenen. LYCAMOBILE stelt alles in het werk om de Dienst zo snel mogelijk of op de door de Klant gekozen datum te beëindigen. LYCAMOBILE stuurt de Klant een schriftelijke kennisgeving met vermelding van de beëindigingsdatum van het Contract. Tot de beëindiging van het Contract blijft de Klant aansprakelijk voor alle bedragen die hij/zij aan LYCAMOBILE verschuldigd is. LYCAMOBILE kan schadevergoeding vorderen wegens het beëindigen van een vast Contract of het vroegtijdig beëindigen van een Contract voor bepaalde duur, tenzij het Contract wordt beëindigd na de zesde maand na de inwerkingtreding ervan.

9. RECHT OP HERROEPING

9.1 Dit artikel 9 is alleen van toepassing als u als consument een Contract met LYCAMOBILE hebt gesloten. D.w.z. als een persoon die geheel of hoofdzakelijk handelt buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

9.2 U kunt een Contract dat via de LYCAMOBILE-website met LYCAMOBILE is gesloten op elk moment opzeggen binnen de periode:

(a) die aanvangt op de dag waarop het Contract is gesloten; en

b) eindigt aan het einde van 14 dagen na de dag waarop het Contract is gesloten, onder voorbehoud van artikel 9.3. U hoeft geen reden op te geven voor uw herroeping of annulering.

9.3 De Klant stemt ermee in dat LYCAMOBILE mag beginnen met het verlenen van Diensten vóór het verstrijken van de periode zoals bedoeld in artikel 9.2, en de Klant erkent dat, indien LYCAMOBILE inderdaad begint met het verlenen van de Diensten vóór het verstrijken van die periode, en indien de Diensten gedeeltelijk zijn uitgevoerd op het moment van annulering, de Klant aan LYCAMOBILE een bedrag moet betalen dat evenredig is aan de geleverde Diensten of dat LYCAMOBILE een dergelijk bedrag in mindering mag brengen op een terugbetaling die aan de Klant verschuldigd is overeenkomstig dit artikel 9.

9.4 Om een Contract te annuleren op basis van dit artikel 9 moet de Klant LYCAMOBILE op de hoogte stellen van zijn of haar beslissing om het Contract te herroepen of te annuleren (al naargelang het geval). De Klant kan LYCAMOBILE op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring waarin de beslissing wordt uiteengezet. In geval van annulering kan de Klant ons hiervan op de hoogte stellen met behulp van het annuleringsformulier dat LYCAMOBILE de Klant ter beschikking zal stellen. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het recht om te annuleren verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

9.5 Als de Klant op basis van dit artikel 9 een Contract annuleert, ontvangt de Klant een volledige terugbetaling van het bedrag dat hij of zij aan LYCAMOBILE heeft betaald met betrekking tot het aanbod of het Contract, behalve zoals gespecificeerd in dit artikel 9.

9.6 LYCAMOBILE betaalt terug via dezelfde methode die gebruikt is om de betaling uit te voeren, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In ieder geval zijn er er geen kosten verbonden aan de terugbetaling.\

9.7 LYCAMOBILE verwerkt de terugbetaling die aan de Klant verschuldigd is als gevolg van een annulering op basis van dit artikel 9 , zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen de periode van 14 dagen na de dag waarop LYCAMOBILE van de annulering op de hoogte is gebracht.

10. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

10.1 De Klant zal de Diensten niet gebruiken voor de volgende activiteiten:

A. Elk ongepast, immoreel, frauduleus of illegaal doel of voor het verzenden van enige communicatie of voor het opslaan van informatie die beledigend, kwetsend, onfatsoenlijk, obsceen of bedreigend van aard is;

B. Het veroorzaken of onbewust toestaan dat anderen een kwaadwillende of hinderlijke oproep doen aan LYCAMOBILE of een van de Klanten van LYCAMOBILE of anderen, inclusief het gebruik van het netwerk om ongevraagde opdringerige berichten te verzenden zonder redelijke reden;

C. Met het doel schade of nadeel te berokkenen aan de werking van het netwerk waarover de Diensten worden verleend; en

D. Het opslaan of verspreiden van informatie die niet aan de Klant toebehoort en die geacht kan worden inbreuk te maken op de rechten van een derde, met inbegrip van het auteursrecht van een andere persoon of andere intellectuele eigendomsrechten (tenzij u de voorafgaande toestemming van deze derde partij hebt verkregen).

10.2 Op het moment van aankoop van een LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART of een Maandelijkse Bundel, kan de Klant worden gevraagd om zich bij LYCAMOBILE te registreren en persoonlijke informatie te verstrekken, waaronder naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, enz. De Klant erkent dat het verstrekken van onjuiste informatie een frauduleuze handeling is en als LYCAMOBILE vaststelt dat dergelijke persoonlijke informatie onjuist is, heeft LYCAMOBILE het recht om uw toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of dit contract te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang. Als Lycamobile dit Contract om deze reden beëindigt, wordt uw Simkaart gedeactiveerd. Als de Simkaart gedeactiveerd is, wordt uw specifieke telefoonnummer toegewezen aan een andere Klant, hebt u geen toegang tot of kunt u geen gebruik maken van de Diensten en hebt u geen recht op een terugbetaling.

10.3 Klanten moeten LYCAMOBILE op de hoogte stellen van elke wijziging in hun persoonsgegevens zodat de gegevens die door LYCAMOBILE worden bijgehouden up-to-date zijn.

11. FACTURERING

(a) U hebt recht op een facturering waarin de in rekening gebrachte prijzen voor de geleverde Diensten naar behoren worden onderscheiden.

(b) Op uw eerste factuur worden de eerste en tweede maand van de Maandelijkse Bundel in rekening gebracht. Uw eerste factuur kan ook een pro rata bedrag bevatten vanaf de datum waarop u bent aangesloten tot de datum van uw eerste factuur.

(c) U kunt ervoor kiezen om van tijd tot tijd extra data te kopen. De kosten hiervoor worden op uw maandelijkse factuur in rekening gebracht.

(d) Alle betalingen moeten worden gedaan binnen de voorgeschreven vervaldatum. Betaling na de vervaldatum brengt extra kosten met zich mee zoals voorgeschreven door LYCAMOBILE.

(e) In het geval van een vertraging of niet-betaling na de vervaldatum van meer dan één (1) maand behoudt LYCAMOBILE zich het recht voor om de Diensten tijdelijk op te schorten zoals uiteengezet in artikel 7.3. Om de Diensten te herstellen, moet u een heractivering van de aansluiting aanvragen, na het voldoen van de verschuldigde betaling en de van toepassing zijnde aansluitingskosten.

(f) In het geval van een vertraging of niet-betaling na de vervaldatum van meer dan drie (3) maanden behoudt LYCAMOBILE zich het recht voor om de Dienst definitief te annuleren zoals uiteengezet in artikel 7.5.

12. BESCHERMING VAN KLANTGEGEVENS EN PERSOONLIJKE INFORMATIE.

12.1 LYCAMOBILE verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot zijn Klanten, bijv. identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik van de LYCAMOBILE-diensten, gegevens over het communicatieverkeer van de Klant, facturerings- en betalingsgegevens, en technische gegevens. In deze context treedt LYCAMOBILE op als een verwerkingsverantwoordelijke.

12.2 De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

• De uitvoering van het Contract met de Klant en de levering van de door de Klant gevraagde Diensten, alsook de administratie en het beheer van de relatie met de Klant. Hiervoor is het nodig dat LYCAMOBILE uw contactgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres, en de persoonsgegevens met betrekking tot uw facturatie- en betalingsgegevens.

• Het voeren van informatie- en promotiecampagnes voor andere producten en Diensten aangeboden door LYCAMOBILE, wanneer de Klant vooraf toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke informatie;

• Het verbeteren en ontwikkelen van de LYCAMOBILE-Diensten waarvoor de Klant een Contract heeft afgesloten. LYCAMOBILE baseert zich op zijn rechtmatig belang om uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden te verwerken.

12.3 De bestanden van LYCAMOBILE kunnen toegankelijk zijn voor derden die in naam of voor rekening van LYCAMOBILE werken. In gevallen bepaald door de wet overhandigt LYCAMOBILE gegevens van de Klant, indien de overheidsdiensten daarom verzoeken. De Klant heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van alle gegevens die op hem betrekking hebben. Voor nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LYCAMOBILE, de verwerkingsdoeleinden, de betreffende categorieën persoonsgegevens, de methode voor gegevensverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de manier waarop de Klant zijn/haar rechten kan uitoefenen en privacyvoorkeuren kan instellen, wordt verwezen naar het privacybeleid van LYCAMOBILE dat beschikbaar is op www.lycamobile.be/en/help/lycamobile-privacy-policy/.

13. KWALITEIT EN TIJDELIJKE ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN.

13.1 LYCAMOBILE verleent de Dienst met inachtneming van de kwaliteitsverplichtingen zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. Indien de Klant twijfels of klachten heeft over de kwaliteit van de Dienst, dient hij/zij contact op te nemen met de Klantendienst.

13.2 In het geval van een tijdelijke onderbreking van de Dienst, heeft de Klant recht op een vergoeding, ten belope van het hoogste van de volgende bedragen:

(a) Een bedrag gelijk aan het gemiddelde bedrag gefactureerd voor alle onderbroken Diensten in de drie maanden voorafgaand aan de onderbreking, evenredig met de duur van de onderbreking.

(b) Vijfmaal de maandelijkse vergoeding, of een equivalent daarvan, die geldt op het moment van de onderbreking, evenredig met de duur van de onderbreking.

De schadevergoeding wordt automatisch verrekend in de factuur die betrekking heeft op de periode, die onmiddellijk volgt op de periode in kwestie. Indien echter het te betalen schadebedrag, volgens de hierboven uiteengezette berekening, minder dan één (1) euro bedraagt, is de schadevergoeding niet automatisch en moet deze uitdrukkelijk door de Klant worden aangevraagd.

13.3 LYCAMOBILE verbindt zich ertoe dat, behalve in geval van overmacht, onderbrekingen van de Dienst als gevolg van technische incidenten of onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk, niet langer zullen duren dan acht (8) uur per maand. Voor elk uur dat deze verbintenis wordt overschreden, verhoogt LYCAMOBILE het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding dient de Klant zijn/haar verzoek tot schadevergoeding binnen een maand na het herstel van de Dienst in te dienen bij de Klantendienst van LYCAMOBILE. Indien schadevergoeding verschuldigd en betaalbaar is, crediteert LYCAMOBILE het account van de Klant in de vorm van een Tegoed op het moment van aansluiting.

13.4 In het geval van een onderbreking van de Dienst voor internettoegang tijdens een factureringsperiode, heeft de Klant recht op een vergoeding die bestaat uit de terugbetaling van de desbetreffende vergoedingen, evenredig met de duur van de onderbreking. De vergoeding wordt automatisch toegepast op de factuur die overeenkomt met de periode die onmiddellijk volgt op de periode in kwestie, wanneer de onderbreking van de Dienst op continue of discontinue manier is opgetreden en langer duurt dan zes uur binnen de tijdsperiode van 8.00 uur tot 22.00 uur.

13.5 LYCAMOBILE behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief en zonder voorafgaande kennisgeving de noodzakelijke maatregelen te nemen in het geval de veiligheid, integriteit of goede werking van zijn Diensten in gevaar is of kan zijn, of in het geval van fraude of misbruik, zonder dat LYCAMOBILE gehouden is tot enige schadevergoeding. Dergelijke maatregelen kunnen het in werking stellen van beschermingsmaatregelen bevatten of het opschorten of beperken van de toegang van de Klanten tot de Dienst. LYCAMOBILE is niet aansprakelijk jegens de Klant voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van dergelijke maatregelen.

13.6 Er is geen schadevergoeding verschuldigd voor onderbreking van de Dienst als gevolg van een ernstige schending van het Contract door de Klant of voor schade veroorzaakt aan het netwerk als gevolg van de aansluiting door de Klant van apparaten waarvan de compatibiliteit met de regelgeving niet is beoordeeld.

13.7 Bij onderbrekingen door overmacht compenseert LYCAMOBILE de Klant automatisch met de terugbetaling van het bedrag van de maandelijkse kosten en andere kosten onafhankelijk van het verkeer, evenredig met de duur van de betreffende onderbreking.

14. AANSPRAKELIJKHEID VAN LYCAMOBILE

14.1 LYCAMOBILE is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de inhoud van door de Klant verzonden of ontvangen oproepen of sms-berichten, mits kan worden aangetoond dat LYCAMOBILE deze schade of dit verlies rechtstreeks heeft veroorzaakt, in welk geval de Klant de desbetreffende schadevergoeding kan eisen in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

14.2 LYCAMOBILE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de tussenkomst van een derde partij, met inbegrip van overheids-, regelgevende of administratieve instanties.

14.3 LYCAMOBILE is niet aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals extra kosten, verlies van inkomsten over winsten, verlies van Klanten, verlies van of schade aan gegevens en verlies van contracten veroorzaakt door het slecht functioneren van de Dienst, tenzij bepaald door de toepasselijke wetgeving.

14.4 LYCAMOBILE is niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal, frauduleus of onwettig gebruik van de LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART of Maandelijkse Bundel door LYCAMOBILE-klanten. Daarnaast is LYCAMOBILE niet aansprakelijk voor het uitbetalen van restituties die zijn gebruikt door LYCAMOBILE-klanten of door andere personen wanneer een Klant geen zeggenschap heeft over de LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART of de Maandelijkse Bundel en LYCAMOBILE niet van dit feit in kennis is gesteld. Daarnaast kan LYCAMOBILE niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Diensten, die verband houden met een LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART of Maandelijkse Bundel.

14.5 Als de Klant schade lijdt als gevolg van het niet functioneren van het netwerk of als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de Dienst, kan LYCAMOBILE aansprakelijk worden gesteld in geval van schade.

14.6 Als een Klant schade, diefstal, beschadiging of verlies lijdt, moet hij LYCAMOBILE daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

14.7 LYCAMOBILE is niet aansprakelijk voor het nakomen van enige verplichting of het leveren van de Diensten in gevallen van overmacht, bijvoorbeeld, elke factor buiten zijn controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veronderstellingen van natuurverschijnselen, arbeidsprotestmaatregelen, schending of verzuim van een derde partij, oorlog, overheidsactie of door een wet of beslissing van een bevoegde rechtbank.

15. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

15.1 Klanten zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan LYCAMOBILE of derden door het misbruik van de LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART of Maandelijkse Bundel, of voor schade veroorzaakt aan een mobiel telefoontoestel, en vergoeden LYCAMOBILE voor de schade die zij veroorzaken, inclusief kleine schade.

15.2 In geval van verlies of diefstal van de LYCAMOBILE POST-PAID SIMKAART is het de verantwoordelijkheid van de Klant om LYCAMOBILE hiervan op de hoogte te stellen, zodra het verlies of de diefstal wordt ontdekt, en om te voorkomen dat iemand anders de Simkaart gebruikt. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de Simkaart en kan geen aanspraak maken op terugbetaling door LYCAMOBILE voor het verlies of de diefstal ervan.

15.3 De Klant bevestigt dat zijn/haar bij LYCAMOBILE geregistreerde krediet- of debetkaart en bankrekeninggegevens eigendom zijn van de Klant.

15.4 De Klant zorgt ervoor dat de verstrekte krediet- of debetkaart en bankrekening te allen tijde over voldoende krediet of saldo beschikt om het verschuldigde bedrag te kunnen debiteren.

16. CONTRACTUELE WIJZIGINGEN

16.1 Dit Contract kan worden gewijzigd binnen één (1) maand na een formele kennisgeving door LYCAMOBILE aan de Klant via mms, sms, e-mail of andere beschikbare middelen, wanneer er een verandering is in de Dienst, de voorwaarden en toepasselijke regelgeving of een verandering in de markt. In dat geval heeft de Klant het recht om het Contract op te zeggen zonder enige sanctie en wordt hij hiervan op de hoogte gesteld. Als de Klant gebruikmaakt van zijn recht op beëindiging van het Contract, worden alle op dat moment nog openstaande kosten verrekend en gefactureerd.

16.2 LYCAMOBILE heeft het recht om al zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden over te dragen aan een derde partij.

17. KLACHTEN, RECHTSZAKEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

17.1 Niettegenstaande artikel 17.3 moeten klachten of geschillen tussen de Klant en LYCAMOBILE betreffende de levering van de Dienst eerst worden voorgelegd aan de Klantendienst van LYCAMOBILE via de contactgegevens vermeld in artikel 6.

17.2 Voor het indienen van klachten betreffende de Dienst moet de Klant zich tot LYCAMOBILE wenden binnen één (1) maand vanaf het moment dat hij zich bewust wordt van het feit dat aanleiding geeft tot zijn klacht. Na ontvangst van de klacht geeft LYCAMOBILE het relevante referentienummer aan de Klant en onderzoekt de klacht.

17.3 De Klant heeft het recht om zich met zijn klacht te wenden tot de ombudsman voor telecommunicatie (http://www.ombudsmantelecom.be/nl/onthaal.html?IDC=36), onverminderd de mogelijkheid om zich te richten tot de rechtbank.

17.4 Het onvermogen van LYCAMOBILE of de Klant om zijn/haar rechten uit hoofde van dit Contract te doen gelden, belet LYCAMOBILE of de Klant (al naar gelang het geval) niet om aanvullende maatregelen te nemen.

18. ABONNEELIJSTEN

Indien de Klant verzoekt om zijn/haar gegevens op te nemen in de abonneelijsten, geeft LYCAMOBILE de door de Klant gewenste gegevens door aan de Commissie voor de telecommunicatiemarkt, zodat deze de gegevens ter beschikking stelt van de entiteiten die de abonneelijsten opstellen en/of informatiediensten verlenen.

19. HULPDIENSTEN

LYCAMOBILE biedt de Klant gratis toegang tot hulpdiensten, alsmede informatie over de locatie van de persoon die belt, afhankelijk van de capaciteit van de systemen van het gebied waarin de Klant zich op het moment van het bellen naar deze Diensten bevindt, en de capaciteit van de netwerkexploitant die de lijnen aan LYCAMOBILE levert.

20. UNIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderhavige algemene voorwaarden vervangen alle andere eerdere algemene voorwaarden die qua inhoud en/of verplichtingen verschillen en die, indien van toepassing, zonder uitwerking zullen zijn.