Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

LYCAMOBILE POSTPAID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
 1. Beleid voor acceptabel gebruik: het beleid dat LYCAMOBILE aan de Klant bekendmaakt (ofwel het beleid dat wordt vereist door LYCAMOBILE of een andere Netwerkoperator die de Diensten aanbiedt) en dat het acceptabele gebruik van de Diensten regelt, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, en waarvan de details zijn te vinden in Bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden. Het beleid inzake aanvaardbaar gebruik maakt deel uit van dit contract.
 2. Toelage: De hoeveelheid Diensten die een Klant gerechtigd is te gebruiken onder een Maandelijkse Bundel Plan, zoals gespecificeerd in de Samenvatting van het Contract.
 3. Contract: is de overeenkomst op basis waarvan LYCAMOBILE de Diensten aan de Klant verleent, die wordt geformaliseerd wanneer de Klant zich als zodanig bij LYCAMOBILE registreert. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van dat Contract, evenals de Samenvatting van het Contract en de aankooporder van de Klant.
 4. Samenvatting van het contract: De samenvatting waarin de essentiële voorwaarden van het contract en de toepasselijke tarieven en vergoedingen worden gespecificeerd.
 5. Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een Contract afsluit met LYCAMOBILE.
 6. Klantenservice: is de afdeling klantenservice, waarmee de klant contact kan opnemen voor alle vragen met betrekking tot de LYCAMOBILE Dienst, bereikbaar door het gratis nummer 1976 te bellen vanaf een LYCAMOBILE telefoon of 32466001976 vanaf een telefoon van een andere operator. Exploitantentarieven van toepassing.
 7. Contract voor bepaalde tijd: Een contract met een duur van 12 maanden.
 8. LYCAMOBILE: Lycamobile SPRL (registratienummer: 887.848.918) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Hermesstraat 8C, 1930 Zaventem, België.
 9. Maandelijkse Bundel Plan: Een bundel met een vooraf vastgestelde hoeveelheid diensten, waaronder belminuten, sms’jes en data.
 10. Maandelijks Doorschuifcontract: Een contract van onbepaalde duur.
 11. Netwerk: het netwerk voor draadloze telecommunicatie.
 12. Postpaid SIM-kaart: Een SIM-kaart met een microprocessor die de toegang tot de diensten vergemakkelijkt.
 13. Producten: LYCAMOBILE Postpaid SIM CARD en LYCAMOBILE Maandelijkse Bundel Plan of enig ander product aangeboden door LYCAMOBILE.
 14. Roamingdiensten: mobiele telefoniediensten die de Klant ononderbroken toegang bieden tot diensten buiten de Europese Unie en die worden geleverd met gebruikmaking van telecommunicatiesystemen van buitenlandse netwerken waarover LYCAMOBILE geen controle heeft.
 15. Dienst of Diensten: de dienst of diensten via welke de Klant het Netwerk gebruikt voor het rechtstreekse transport van telecommunicatieverkeer van mobiele gebruikers naar en van aansluitpunten op het Netwerk of naar aansluitpunten op andere netwerken.
 16. Uitgavenplafond:Het maximumbedrag dat overeenkomt met de gebruikte Diensten dat een Klant per maand mag uitgeven, bovenop de Diensten die in de Uitkeringen zijn inbegrepen.
2. DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN
 1. LYCAMOBILE is alleen verplicht om de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen om de goede werking van de Dienst te verzekeren. In dit verband stelt zij de technische middelen vast die nodig zijn om onder optimale omstandigheden toegang tot deze diensten te verlenen.
 2. Mobiele telefonie is een vorm van draadloze communicatie en werkt op basis van de overdracht van radiofrequenties en signalen. Als zodanig kan deze storing ondervinden van talrijke externe bronnen of inherente obstakels zoals gebouwen, begroeiing of terrein en derhalve kan een perfecte transmissie (met betrekking tot de feitelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de dienst) niet overal en te allen tijde worden gegarandeerd.
 3. De kwaliteit van de LYCAMOBILE Diensten is afhankelijk van de kwaliteit van het mobiele telefonieapparaat dat de Klant gebruikt. LYCAMOBILE heeft geen controle of invloed op de kwaliteit van het mobiele telefonieapparaat.
 4. LYCAMOBILE zal zich naar beste vermogen inspannen om de Diensten met een bevredigende kwaliteit aan te bieden. In geval van een tijdelijke onderbreking van de Diensten zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing zijn.
 5. Af en toe kunnen het Netwerk en de Diensten niet beschikbaar zijn als gevolg van vereisten voor verbetering, wijziging, onderhoud of andere werkzaamheden in verband met het Netwerk of de Diensten. Op dergelijke momenten kunnen de Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn en zal LYCAMOBILE zich inspannen om de periode van niet-beschikbaarheid tot een minimum te beperken.
 6. LYCAMOBILE biedt Roamingdiensten aan, maar vanwege de aard van deze Diensten kan LYCAMOBILE de beschikbaarheid of kwaliteit van de Diensten die gebruik maken van dergelijke Roamingdiensten niet garanderen. Het gebruik van roamingdiensten is onderworpen aan LYCAMOBILE’s fair use policy on roaming die te vinden is https://www.lycamobile.be/nl/rates/#/roaming.
 7. De LYCAMOBILE Postpaid simkaart is gekoppeld aan een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) en een PUK-code (persoonlijke ontgrendelingssleutel). Gebruiksaanwijzingen kunnen veranderen als gevolg van het gebruik van nieuwe technologieën en zullen worden uitgelegd in de “gebruiksaanwijzing” van de telefoon. Klanten moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun PIN- en PUK-codes geheim te houden. Klanten zijn verantwoordelijk voor elk ongepast of kwaadwillig gebruik dat het gevolg is van opzettelijke, incidentele of toevallige communicatie van deze codes of van de overdracht van hun SIM-kaart.
 8. De Klant erkent dat LYCAMOBILE weliswaar haar uiterste best zal doen om een foutloze dienstverlening te waarborgen, maar dat LYCAMOBILE niet aansprakelijk is jegens de Klant voor verlies of ongemak dat niet aan LYCAMOBILE kan worden toegerekend en dat aan de Klant wordt veroorzaakt door handelingen van een distributeur, met inbegrip van fraude, misleiding en/of niet-betaling, tenzij dit voortvloeit uit een instructie van LYCAMOBILE aan de distributeur. In dergelijke gevallen dient de Klant contact op te nemen met de distributeur en/of detailhandelaar bij wie de SIM-kaart is gekocht en om terugbetaling te verzoeken.
 9. LYCAMOBILE kan op verzoek van overheidsinstanties, regelgevende of rechtshandhavende instanties communicatie die plaatsvindt via de Diensten opnemen.
 10. Het is het beleid van LYCAMOBILE om gesprekken niet opzettelijk te verbreken, maar gesprekken kunnen wel worden verbroken om redenen die buiten de macht van LYCAMOBILE liggen, zoals overmacht, carrier failure, technology failure of menselijke fouten.
 11. De klanten worden hierbij gewezen op de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig. LYCAMOBILE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een ongeval dat het gevolg is van het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig.
 12. De klanten worden hierbij gewezen op de mogelijke storing die een mobiele telefoon kan veroorzaken op bepaalde soorten gevoelige apparatuur, zoals medische apparatuur, vliegtuigen, enz. Het is daarom van essentieel belang dat de instructies van de personen die voor dergelijke apparatuur verantwoordelijk zijn, strikt worden opgevolgd. LYCAMOBILE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van deze instructies.
3. POSTPAID SIMKAART
 1. De LYCAMOBILE Postpaid SIM kaart wordt gebruikt door deze in een compatibel mobiel telefoontoestel te plaatsen.
 2. De LYCAMOBILE Postpaid simkaart blijft het exclusieve eigendom van LYCAMOBILE. De Klant dient de Postpaid simkaart op een veilige plaats te bewaren en niet oneigenlijk te gebruiken. LYCAMOBILE gaat alleen akkoord met het vervangen van een Postpaid simkaart als deze defect blijkt te zijn als gevolg van gebrekkig vakmanschap of ontwerp. LYCAMOBILE mag naar eigen goeddunken 10 euro in rekening brengen voor het vervangen van een Postpaid simkaart indien de Klant verantwoordelijk is geweest voor het misbruik, de beschadiging of het verlies van de originele Postpaid simkaart. Daarnaast behoudt LYCAMOBILE zich het recht voor om een LYCAMOBILE Postpaid simkaart terug te trekken indien de Klant zich schuldig maakt aan een van de in artikel 4 genoemde gedragingen 10.1De Klant zal LYCAMOBILE op de hoogte brengen van eventuele schade aan de door hem verkregen Postpaid simkaart.
 3. Een Postpaid simkaart wordt aan de Klant verstrekt op een niet-overdraagbare basis, onder de volgende voorwaarden
  1. De door de Klant verstrekte informatie waarheidsgetrouw, oprecht en nauwkeurig is en niets wezenlijks is achtergehouden.
  2. LYCAMOBILE behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie te laten verifiëren.
  3. de Klant zal in totaal niet meer dan 5 Postpaid simkaarten verkrijgen.
  4. zal de Klant alle nadere informatie verstrekken die LYCAMOBILE redelijkerwijs kan verlangen om te voldoen aan eventuele nalevingsvereisten.
4. TARIEVEN EN KOSTEN
 1. Klanten betalen voor de Diensten onder een Maandelijkse Bundel Plan of door extra gegevens te kopen door contact op te nemen met de Klantenservice. Een Toelage bestaat uit data, belminuten en SMS-berichten overeenkomstig de tarieven die in het Overzicht van het Contract zijn vermeld.
 2. Een Klant zal een standaard Allowance-limiet hebben om uit Allowances te gebruiken, afhankelijk van het gecontracteerde Maandelijkse Bundel Plan. Zodra alle in het Maandelijkse Bundel Plan inbegrepen Allowances zijn verbruikt (data, belminuten en/of SMS), zal LYCAMOBILE de Klant kosteloos op de hoogte stellen dat de limiet van de Allowances is bereikt. Wij staan de Klant toe om gebruik te blijven maken van onze Diensten totdat de Bestedingsruimte is bereikt. In een dergelijk geval zal LYCAMOBILE de Klant er kosteloos van op de hoogte stellen dat de limiet van de Bestedingslimiet is bereikt. Nadat deze Bestedingsruimte is verbruikt, moet de Klant dit bedrag betalen om een nieuwe Bestedingsruimte aan te vragen of om een ander Maandelijkse Bundel Plan te kopen naast het reeds gekochte. De toepasselijke tarieven voor data, belminuten en/of sms’jes die buiten de Toegestane Hoeveelheden worden verbruikt, worden vermeld in de Samenvatting van het Contract.
 3. Klanten kunnen op elk moment na activering van de Services extra gegevens kopen bovenop de gegevens die in de Allowance zijn inbegrepen. Kosten voor Diensten die worden aangeschaft in aanvulling op de Diensten die zijn inbegrepen in uw Allowance worden bovenop uw Maandelijkse Bundel Plan in rekening gebracht.
 4. Premium- en verkorte nummeroproepen of SMS-teksten zijn niet inbegrepen in de Vergoedingen en zullen worden aangerekend tegen de specifieke tarieven die worden vermeld in de Samenvatting van het Contract.
 5. Tenzij anders vermeld, indien u niet alle Services die onder een Maandelijkse Bundel Plan vallen in de betreffende maand gebruikt, vervallen alle resterende Services die onder de Allowance vallen en komen deze te vervallen (de Allowance kan niet worden overgedragen, gerestitueerd, geruild, ingeruild voor geld of overgedragen naar een andere maand).
 6. Lycamobile kan extra kosten in rekening brengen voor roamingdiensten, zoals vermeld in de samenvatting van het contract of in het fair use beleid voor roamingdiensten.
 7. De meest recente informatie over de geldende tarieven van LYCAMOBILE vindt u op https://www.lycamobile.be/nl/rates/
5. WIJZIGING VAN DE EXPLOITATIEVOORWAARDEN
 1. Wanneer de bedrijfsomstandigheden of de organisatie van de Dienst dit vereisen, mag LYCAMOBILE de technische kenmerken van haar Diensten wijzigen. De Klanten zullen recht hebben op de vergoeding voor elke vervanging of wijziging van de terminals voor mobiele telefonie die nodig zijn voor een wijziging van het Netwerk die een invloed heeft op de Diensten, in de voorwaarden die zijn uitgedrukt in deze algemene voorwaarden en in clausule 13 daarvan.
 2. Indien de wijzigingen van de exploitatievoorwaarden een wijziging van het Contract met zich meebrengen, worden de Klanten op de hoogte gebracht van hun recht op opzegging van het Contract in geval van onenigheid.
6. KLANTENDIENST
 1. 6.1 De Klant kan informatie ontvangen over de Diensten of over elk incident dat van invloed is op de Diensten via de Klantendienst die beschikbaar is op het nummer +32 466001976 en op de website https://www.lycamobile.be/nl/; klanten kunnen hun vragen per gewone post richten aan het volgende adres: Lycamobile SPRL Hermesstraat 8C, 1930 Zaventem, België of per e-mail naar cs@lycamobile.be
 2. Vragen of verzoeken in verband met de toepassing van sociale tarieven moeten worden gericht aan de Klantendienst.
 3. De Klant verleent volledige geldigheid aan de op de systemen van LYCAMOBILE opgeslagen gegevens met betrekking tot de communicatie tussen LYCAMOBILE en de Klant, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
7. AANVANG, OPSCHORTING, VERLENGING, ANNULERING EN BETALING VAN HET MAANDELIJKSE BUNDEL PLAN
 1. Een Klant die gebruik wenst te maken van een Maandelijkse Bundel Plan zal:
  1. ervoor moeten zorgen dat hij te allen tijde een geldig betalingsmechanisme heeft opgezet en in werking heeft, inclusief op het moment van ondertekening van het contract en wanneer betaling van uw factuur verschuldigd is.
  2. daarna overgaan tot de betaling van het Maandelijkse Bundel Plan.
   De standaardwijze van betaling van beide betalingen is de directe debitering van een bankrekening of de bankrekening die de Klant heeft aangegeven, waarbij hij zich ertoe verbindt steeds een voldoende saldo op die rekening aan te houden. Tussen de partijen kan evenwel een alternatieve betalingswijze worden overeengekomen die in het handelsverkeer gebruikelijk is. Om gebruik te maken van deze optie kunt u contact opnemen met de Klantenservice.
   De Klant zal via SMS of e-mail op de hoogte worden gesteld van de succesvolle of mislukte registratie van het Maandelijkse Bundel Plan.
 2. LYCAMOBILE begint met de levering van de Diensten vanaf het moment dat het Contract is ondertekend en de Post Paid Simkaart in een handset is geplaatst en geactiveerd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal het Contract een Maandelijks Doorschuifcontract zijn. Indien een Klant opteert voor een Contract van bepaalde duur, wordt het Contract aan het einde van de looptijd automatisch verlengd als een Maandelijks Doorschuifcontract. Uiterlijk een maand voor de datum van de automatische verlenging van een Contract voor bepaalde tijd, informeert LYCAMOBILE de Klant over de verlenging en over het recht van de Klant om het Contract te beëindigen, in overeenstemming met artikel 7.4 van deze algemene voorwaarden.
 4. De Klant heeft het recht om het Contract te allen tijde op te zeggen. Dit recht van opzegging kan worden uitgeoefend met alle schriftelijke middelen en zonder opgave van redenen. LYCAMOBILE zal de levering van de Diensten beëindigen op de door de Klant gekozen datum. Indien de Klant geen datum opgeeft, zal LYCAMOBILE de Dienst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. LYCAMOBILE zendt een schriftelijke kennisgeving aan de Klant waarin de beëindigingsdatum van het Contract wordt vermeld. De Klant blijft jegens LYCAMOBILE aansprakelijk voor alle aan haar verschuldigde bedragen tot aan de beëindiging van het Contract. LYCAMOBILE kan schadevergoeding vorderen voor de vroegtijdige beëindiging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst wordt beëindigd na de zesde maand na de inwerkingtreding van de Overeenkomst. In dat geval is de vergoeding voor vervroegde beëindiging gelijk aan het bedrag dat normaliter verschuldigd is tot het einde van de zesde maand na de inwerkingtreding van het Contract.
 5. In het geval dat de Klant zich niet houdt aan de verplichtingen van dit Contract of de vereisten die kunnen worden vastgesteld voor een redelijk gebruik van de Dienst zoals beschreven in de LYCAMOBILE Acceptable Use Policy, kan de Dienst tijdelijk worden opgeschort, mits de Klant hiervan vooraf in kennis is gesteld en de schending niet is verholpen. Deze tijdelijke schorsing duurt maximaal 90 dagen binnen een jaar.
  In geval van betalingsverzuim zal LYCAMOBILE de Klant kosteloos een schriftelijke aanmaning sturen. Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan LYCAMOBILE, na de Klant een formele waarschuwing te hebben gegeven, een “minimumdienst” instellen, waarmee de Klant alleen noodhulpdiensten kan bellen, alleen inkomende gesprekken kan ontvangen of de Klant kan overschakelen op een prepaid tarief. Er zal een nieuwe herinnering naar de Klant worden gestuurd, waarin hij wordt uitgenodigd binnen de gestelde termijn te betalen. Indien de Klant niet binnen deze nieuwe termijn betaalt, kan LYCAMOBILE de Diensten volledig opschorten en het Contract eenzijdig beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter.
  Indien de inbreuk of het uitblijven van betaling alleen betrekking heeft op de internetdienst of aanvullende prijsdiensten, heeft de opschorting alleen betrekking op deze diensten.
  De tijdelijke onderbreking van de telefoondiensten zal geen invloed hebben op de mogelijkheid om inkomende telefoongesprekken te ontvangen of om noodoproepen te doen naar de door de overheid ingestelde noodnummers.
 6. e opschorting eindigt wanneer LYCAMOBILE vaststelt dat de Klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De Klant moet de kosten voor het herstel van de Diensten dragen, die kunnen oplopen tot 30 Euro. De opschorting van de Dienst ontslaat de Klant niet van enige van de verplichtingen waartoe hij zich in dit Contract heeft verbonden. De Klant heeft de rechten die door de geldende wetgeving worden aangegeven, tenzij de afsluiting te wijten is aan een oorzaak die aan de Klant kan worden toegeschreven.
  In het geval dat deze omstandigheden alleen van invloed zijn op de internetdienst of aanvullende prijsdiensten, heeft de annulering alleen gevolgen voor deze diensten.
8. KLANTENRECHTEN
 1. De Klant kan LYCAMOBILE via de Klantenservice verzoeken om hem af te sluiten van internationale gespreksdiensten, diensten met een hoger tarief en aanvullende tariefdiensten.
 2. De afsluiting vindt plaats binnen tien (10) dagen na het verzoek van de Klant. In het geval dat, om redenen die niet toe te schrijven zijn aan de Klant, de afsluiting niet binnen tien (10) dagen na het verzoek tot afsluiting wordt uitgevoerd, draagt LYCAMOBILE de kosten van de dienst waarvoor afsluiting is aangevraagd maar niet uitgevoerd.
 3. De Klant kan vragen dat zijn nummer wordt overgedragen naar een andere operator door contact op te nemen met deze laatste tot 1 maand na de datum van beëindiging van zijn Contract met betrekking tot dit nummer. De nieuwe exploitant neemt namens de Klant de nodige maatregelen met LYCAMOBILE met betrekking tot de overdracht van het nummer en het einde van de contractuele relatie tussen de Klant en LYCAMOBILE. LYCAMOBILE zal de Diensten aan de Klant blijven leveren onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in het Contract totdat de nieuwe exploitant zijn diensten voor de Klant activeert. Daartoe zal LYCAMOBILE te goeder trouw met de nieuwe exploitant samenwerken.
9. RECHT OP HERROEPING
 1. Dit artikel 9 is van toepassing indien en alleen indien u een overeenkomst sluit met LYCAMOBILE, als consument – d.w.z. als individu die geheel of hoofdzakelijk handelt buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 2. U kunt een Contract dat met LYCAMOBILE via de website van LYCAMOBILE is aangegaan, op elk moment binnen de periode opzeggen:
  1. die aanvangt op de dag waarop het Contract wordt gesloten; en
  2. eindigt aan het einde van 14 dagen na de dag waarop het Contract is aangegaan, onder voorbehoud van artikel 9.3. U hoeft geen reden op te geven voor uw terugtrekking of annulering.
 3. U stemt ermee in dat LYCAMOBILE met de levering van de Diensten mag beginnen vóór het einde van de periode waarnaar in artikel 9.2 wordt verwezen, en u erkent dat, indien LYCAMOBILE met de levering van de Diensten begint vóór het einde van die periode, en indien de Diensten gedeeltelijk worden uitgevoerd op het tijdstip van annulering, u aan LYCAMOBILE een bedrag moet betalen dat evenredig is aan de geleverde Diensten of dat LYCAMOBILE een dergelijk bedrag in mindering mag brengen op een terugbetaling die aan u verschuldigd is in overeenstemming met dit artikel 9.
 4. Om een contract op te zeggen op de in dit artikel beschreven basis 9moet u LYCAMOBILE op de hoogte stellen van uw besluit de overeenkomst op te zeggen (al naar gelang van het geval). U kunt LYCAMOBILE op de hoogte brengen door middel van een duidelijke verklaring waarin het besluit wordt uiteengezet. In geval van annulering kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door middel van het annuleringsformulier dat LYCAMOBILE u ter beschikking zal stellen. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulering verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.
 5. Indien u een contract annuleert op de in dit artikel beschreven basis 9ontvangt u het volledige bedrag terug dat u aan LYCAMOBILE heeft betaald met betrekking tot het aanbod of het contract, behalve zoals gespecificeerd in dit artikel 9.
 6. LYCAMOBILE zal geld terugbetalen via dezelfde methode die gebruikt is om de betaling te verrichten, tenzij u uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen. In ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan de terugbetaling.
 7. LYCAMOBILE zal de aan u verschuldigde terugbetaling als gevolg van een annulering verwerken op de in dit artikel beschreven basis 9 zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een periode van 14 dagen na de dag waarop LYCAMOBILE van de annulering in kennis is gesteld.
10. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT
 1. De Klant zal de Diensten niet gebruiken voor de volgende activiteiten:
  1. Elk ongepast, immoreel, frauduleus of illegaal doel of voor het verzenden van enige communicatie of voor het opslaan van informatie die beledigend, kwetsend, onfatsoenlijk, obsceen of bedreigend van aard is;
  2. Het veroorzaken of onbewust toestaan dat anderen een kwaadwillige of hinderlijke oproep doen aan LYCAMOBILE of een van de klanten van LYCAMOBILE of anderen, inclusief het gebruik van het Netwerk om ongevraagde opdringerige berichten te verzenden zonder redelijke reden;
  3. Met het doel schade of nadeel te berokkenen aan de werking van het Netwerk waarover de Diensten worden verleend; en
  4. Het opslaan of verspreiden van informatie die niet aan de Klant toebehoort en die geacht kan worden inbreuk te maken op de rechten van een derde, met inbegrip van het auteursrecht van een andere persoon of andere intellectuele eigendomsrechten (tenzij u de voorafgaande toestemming van deze derde partij heeft).
 2. Bij de aanschaf van een LYCAMOBILE Postpaid simkaart of Maandelijkse Bundel Plan kan de Klant worden gevraagd zich te registreren bij LYCAMOBILE, waarbij de Klant wordt gevraagd persoonlijke informatie te verstrekken, waaronder naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, etc. De Klant erkent dat het verstrekken van onjuiste informatie een frauduleuze handeling is en indien LYCAMOBILE concludeert dat dergelijke persoonlijke informatie onjuist is, heeft zij het recht om uw toegang tot de Diensten en/of dit Contract zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Als Lycamobile dit contract om deze reden beëindigt, zal uw Postpaid SIM-kaart gedeactiveerd worden. Als de Postpaid SIM-kaart wordt gedeactiveerd, zal uw specifieke telefoonnummer worden toegewezen aan een andere Klant, zult u geen toegang hebben tot of gebruik kunnen maken van de Diensten, en zult u geen recht hebben op terugbetaling.
 3. Klanten moeten LYCAMOBILE op de hoogte stellen van wijzigingen in hun persoonsgegevens zodat de door LYCAMOBILE bijgehouden gegevens up-to-date zijn.
 4. Klanten zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan LYCAMOBILE of derden door het gebruik of misbruik van LYCAMOBILE’s Postpaid SIM Kaart Maandelijkse Bundel Plan, of voor schade veroorzaakt aan een mobiel telefoontoestel, en zullen LYCAMOBILE vergoeden voor de schade die zij veroorzaken, inclusief kleine schade.
 5. In geval van verlies of diefstal van de LYCAMOBILE Postpaid simkaart is het de verantwoordelijkheid van de Klant om LYCAMOBILE onmiddellijk na ontdekking van het verlies of de diefstal hiervan op de hoogte te brengen en te voorkomen dat iemand anders de Postpaid simkaart gebruikt. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de SIM-kaart en kan geen terugbetaling eisen van LYCAMOBILE voor het verlies of de diefstal ervan.
 6. De Klant garandeert dat de bij LYCAMOBILE geregistreerde gegevens van zijn credit- of debitcard en bankrekening waarheidsgetrouw zijn. De Klant zal alle wijzigingen in deze gegevens zonder onredelijke vertraging meedelen.
 7. De Klant zal ervoor zorgen dat de verstrekte krediet- of debetkaart en bankrekening te allen tijde over voldoende krediet of saldo beschikt om het verschuldigde bedrag te dekken.
11. FACTURERING
 1. U heeft recht op een facturering die de concepten van prijzen die in rekening worden gebracht voor de geleverde Diensten naar behoren differentieert.
 2. Op uw eerste factuur worden de eerste en tweede maand van het Maandelijkse Bundel Plan in rekening gebracht. Uw eerste rekening kan ook een pro rata bedrag bevatten vanaf de datum waarop u bent aangesloten tot de datum van uw eerste rekening.
 3. ) U kunt ervoor kiezen om van tijd tot tijd extra gegevens te kopen, zoals gespecificeerd in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden. De kosten worden niet op uw maandelijkse factuur in mindering gebracht en u dient voor de extra diensten of gegevens te betalen op het moment van aankoop.
 4. Alle betalingen dienen te geschieden op de voorgeschreven vervaldag. Betaling na de vervaldatum brengt achterstallige kosten met zich mee zoals voorgeschreven door LYCAMOBILE.
 5. In geval van vertraging of niet-betaling na de vervaldatum behoudt LYCAMOBILE zich het recht voor om de Diensten tijdelijk op te schorten of het contract te beëindigen zoals uiteengezet in clausule 7.5 hierboven. Voor het herstel van de Diensten dient u de reactivering van de aansluiting aan te vragen, na betaling van de verschuldigde kosten en de toepasselijke aansluitingskosten.
12. PROTECTION OF CUSTOMER DATA AND PERSONAL INFORMATION.
 1. LYCA MOBILE processes personal data relating to its Customers, e.g. identification data, contact data, data on the Customer’s use of LYCA MOBILE Services, data on the Customer’s communication traffic, billing and payment data, and technical data. In this context, LYCA MOBILE acts as a data controller.
 2. The Customer’s personal data is processed for the following purposes:
  1. The performance of the Contract with the Customer and the delivery of the Services requested by the Customer, as well as the administration and management of the relationship with the Customer; This requires LYCA MOBILE to process your contact data, such as your name and address, and the personal data related to your billing and payment data.
  2. Conducting informational and promotional campaigns for other products and services offered by LYCA MOBILE, when the Customer has provided its prior consent to receive such information;
  3. The improvement and development of the LYCA MOBILE Services contracted to by the Customer; LYCA MOBILE relies on its legitimate interest to process your personal data for such purposes.
 3. LYCA MOBILE’s files may be accessible to third parties who work in the name or on behalf of LYCA MOBILE. In the cases stipulated by law, LYCA MOBILE shall hand over Customer data if requested to do so by the government services. The Customer has the right to access, correct and delete any data that relates to him. For further information about the processing of personal data by LYCA MOBILE, the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, the data collection method, the retention period of the personal data, and the way in which the Customer can exercise his rights and set his privacy preferences, please refer to LYCA MOBILE’ privacy policy which is available on https://www.lycamobile.be/nl/help/lycamobile-privacy-policy/
13. KWALITEIT EN TIJDELIJKE ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN.
 1. LYCAMOBILE zal de Dienst aanbieden met inachtneming van de kwaliteitsverplichtingen zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. Indien de Klant twijfels of klachten heeft over de kwaliteit van de Dienst, dient hij/zij contact op te nemen met de Customer Care Services.
 2. In geval van een tijdelijke onderbreking van de Dienst, heeft de Klant recht op een vergoeding
 3. LYCAMOBILE verbindt zich ertoe dat, behalve in geval van overmacht, onderbrekingen van de Dienst als gevolg van technische incidenten of onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk niet langer dan acht (8) uur per maand zullen duren. Voor elk uur dat deze verbintenis wordt overschreden, zal LYCAMOBILE het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding verhogen. Om aanspraak te maken op een vergoeding, moet de klant zijn verzoek om vergoeding binnen een maand na het herstel van de Dienst indienen bij de klantenservice van LYCAMOBILE. Indien een schadevergoeding verschuldigd en betaalbaar is, zal LYCAMOBILE de rekening van de Klant crediteren in de vorm van een krediet op het moment van aansluiting.
 4. 1In geval van onderbreking van de dienst voor internettoegang tijdens een factureringsperiode, heeft de Klant recht op een vergoeding die bestaat uit de terugbetaling van de desbetreffende vergoedingen, evenredig met de duur van de onderbreking. De vergoeding zal automatisch worden toegepast op de factuur die overeenkomt met de periode die onmiddellijk volgt op de periode in kwestie, wanneer de onderbreking van de dienst op continue of discontinue wijze is opgetreden en meer dan zes uur in uren van 8.00 tot 22.00 uur bedraagt.
 5. LYCAMOBILE behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief en zonder voorafgaande kennisgeving de noodzakelijke maatregelen te treffen indien de veiligheid, integriteit of goede werking van haar Diensten in gevaar is of kan zijn, of in geval van fraude of misbruik, zonder dat LYCAMOBILE gehouden is tot enige schadevergoeding. Dergelijke maatregelen kunnen de activering van beschermende maatregelen of de opschorting of beperking van de toegang van Klanten tot de Dienst omvatten. LYCAMOBILE is niet aansprakelijk jegens de Klant voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit de uitvoering van dergelijke maatregelen.
 6. Er is geen schadevergoeding verschuldigd voor onderbreking van de Dienst als gevolg van een ernstige schending van het Contract door de Klant of voor schade veroorzaakt aan het netwerk als gevolg van de aansluiting door de Klant van apparaten waarvan de compatibiliteit met de regelgeving niet is beoordeeld.
 7. Bij onderbrekingen door overmacht zal LYCAMOBILE de Klant automatisch compenseren met de terugbetaling van het bedrag van de maandelijkse bijdrage en andere onafhankelijk van het verkeer, naar rato van de tijd die de onderbreking zou hebben geduurd.
14. AANSPRAKELIJKHEID VAN LYCAMOBILE
 1. LYCAMOBILE is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de inhoud van door de Klant verzonden of ontvangen oproepen of SMS-berichten, mits kan worden aangetoond dat LYCAMOBILE deze schade of dit verlies rechtstreeks heeft veroorzaakt, in welk geval de Klant de desbetreffende schadevergoeding kan eisen in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
 2. LYCAMOBILE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de tussenkomst van een derde partij, met inbegrip van gouvernementele, regelgevende of administratieve instanties.
 3. LYCAMOBILE is niet aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals extra kosten, verlies van inkomsten over winsten, verlies van klanten, verlies van of schade aan gegevens en verlies van contracten veroorzaakt door het slecht functioneren van de dienst, tenzij bepaald door de toepasselijke wetgeving.
 4. LYCAMOBILE is niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal of frauduleus of onwettig gebruik van de LYCAMOBILE Postpaid simkaart of het Maandelijkse Bundel Plan door LYCAMOBILE Klanten. Daarnaast is LYCAMOBILE niet aansprakelijk voor het uitbetalen van restituties die zijn gebruikt door LYCAMOBILE Klanten of door andere personen wanneer een Klant geen zeggenschap heeft over de LYCAMOBILE Postpaid simkaart of het Maandelijkse Bundel Plan en LYCAMOBILE niet van dit feit in kennis is gesteld. Daarnaast kan LYCAMOBILE niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van diensten die verband houden met een LYCAMOBILE POST PAID SIM Kaart of Maandelijkse Bundel Plan.
 5. Indien de Klant schade lijdt als gevolg van het slecht functioneren van het Netwerk of als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de Diensten, kan LYCAMOBILE aansprakelijk worden gesteld in geval van schade.
 6. Indien een Klant schade, diefstal, beschadiging of verlies lijdt, moet hij LYCAMOBILE daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen .
 7. LYCAMOBILE is niet aansprakelijk voor het nakomen van enige verplichting of het leveren van de Diensten in gevallen van overmacht, bijvoorbeeld, een factor buiten haar macht, inclusief maar niet beperkt tot, veronderstellingen van natuurverschijnselen, arbeidsprotestmaatregelen, schending of verzuim van een derde partij, oorlog, overheidsactie of door een wet of beslissing van een rechtbank met competente jurisdictie.
15. CONTRACTUELE WIJZIGINGEN
 1. Dit contract kan worden gewijzigd voorafgaand aan een formele kennisgeving door LYCAMOBILE aan de Klant binnen één (1) maand vooraf via mms, sms, e-mail of andere beschikbare middelen, wanneer er een wijziging optreedt in de Diensten, de voorwaarden ervan en toepasselijke regelgeving, of een verandering in de markt. In dat geval heeft de Klant het recht om het contract te beëindigen overeenkomstig artikel 7.4 van deze algemene voorwaarden.
 2. LYCAMOBILE heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij.
16. KLACHTEN, RECHTSZAKEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING
 1. Niettegenstaande artikel 17.3 moeten klachten of geschillen tussen de Klant en LYCAMOBILE betreffende de levering van de Diensten eerst worden voorgelegd aan de Klantenservice van LYCAMOBILE via de contactgegevens die zijn vermeld in artikel 6.
 2. Voor klachten over de Diensten moet de Klant zich tot LYCAMOBILE wenden binnen één (1) maand vanaf het moment dat hij kennis neemt van het feit dat aanleiding geeft tot zijn klacht. Na ontvangst van de klacht zal LYCAMOBILE de Klant voorzien van het relevante referentienummer en de klacht onderzoeken.
 3. De Klant heeft het recht om zich met zijn klacht te wenden tot de ombudsman voor telecommunicatie (http://www.ombudsmantelecom.be/nl/onthaal.html?IDC=36 onverminderd de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.
 4. Het onvermogen van LYCAMOBILE of de Klant om zijn rechten uit hoofde van deze Overeenkomst te doen gelden, belet LYCAMOBILE of de Klant (al naar gelang het geval) niet om aanvullende maatregelen te nemen.
17. ABONNEEGIDSEN

Indien de klant verzoekt om zijn/haar gegevens op te nemen in de abonneelijsten, zal LYCAMOBILE de door de klant gewenste gegevens doorgeven aan de Commissie voor de telecommunicatiemarkt, zodat deze deze gegevens ter beschikking stelt van de entiteiten die de abonneelijsten opstellen en/of informatiediensten verlenen.

18. EMERGENCY SERVICES

LYCA MOBILE provides the customer with free access to emergency services, as well as information on the location of the person making the call, depending on the capacity of the systems of the area in which the Customer is at the time of calling these services, and the capacity of the Network Operator supplying the lines to LYCA MOBILE.

19. UNIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderhavige algemene voorwaarden vervangen alle andere eerdere algemene voorwaarden die qua inhoud en/of verplichtingen verschillen en die, indien van toepassing, zonder uitwerking zullen zijn.

20. GEGEVENSBESCHERMING EN PERSOONSGEGEVENS

20.1 Lyca Mobile zal uw Persoonsgegevens uitsluitend genereren, verzamelen, gebruiken, verwerken en opslaan in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

20.2 Lyca Mobile heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, of onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking.

20.3 Door een Account bij Lyca Mobile te registreren of te activeren, stemt u ermee in dat Lyca Mobile de door u verstrekte of tijdens de levering van de Diensten aan u gegenereerde Persoonsgegevens, met inbegrip van details van door u verzonden spraakoproepen, berichten of gegevens (“Verkeersgegevens”) en de geografische positie van uw mobiele telefoon (“Locatiegegevens”) verzamelt, verwerkt en deelt met het oog op:

het leveren van de Producten en Diensten aan u,
het beheer van uw Account door de afdeling Klantenservice
het verstrekken van service-informatie aan u, bijvoorbeeld over storingen in het Netwerk,
preventie of opsporing van fraude
marktonderzoek en profilering van uw gebruiks- en aankoopvoorkeuren, en
het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.

20.4 Om aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen, kan het nodig zijn dat Lyca Mobile uw Persoonsgegevens bekendmaakt aan andere bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken namens Lyca Mobile. Deze derden mogen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en de wet.

20.5 Lyca Mobile moet uw Persoonsgegevens mogelijk ook doorgeven aan onze verwerkers, bijvoorbeeld onze dienstverleners, in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Lyca Mobile maakt bijvoorbeeld gebruik van een callcenter en technische diensten van een geassocieerd bedrijf in India. Waar de gegevensbeschermingswetten van deze landen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de EU, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten ten minste evenzeer in overeenstemming zijn met de vereisten van de EU-wetgeving, met inbegrip van het eisen van passende beveiligingsmaatregelen van dergelijke derden, vastgelegd in een contract tussen ons, om uw Persoonsgegevens te beschermen; en het toezicht op de naleving van dergelijke beveiligingsmaatregelen voor de duur van onze relatie met dergelijke derden.

20.6 Lyca Mobile kan software van derden gebruiken die de reclame-inhoud wijzigt op websitepagina’s, die u kiest te bekijken wanneer u onze gegevensdiensten gebruikt. Er wordt een permanente cookie op uw apparaat geplaatst waarmee onze externe softwareleverancier anonieme gegevens kan verzamelen voor statistische rapportagedoeleinden aan Lyca Mobile. Om de privacy van uw gegevens te waarborgen, worden alleen gepseudonimiseerde en/of anonieme gegevens verzameld of gedeeld met dergelijke derden en worden nooit persoonlijk identificeerbare gegevens gedeeld. Raadpleeg ons cookiebeleid voor specifieke richtlijnen over het uitschakelen van cookies als u niet wilt dat uw anonieme gegevens op deze manier worden gebruikt.

20.7 Lyca Mobile kan van tijd tot tijd uw gesprekken met de afdeling Klantenservice monitoren of opnemen. Dit kan worden gedaan voor kwaliteitscontrole, om de Diensten te verbeteren, om de naleving van verzoeken van overheids-, regelgevende of handhavingsinstanties te verzekeren of om fraude op te sporen.

20.8 Lyca Mobile zal, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, u op uw schriftelijk verzoek een kopie verstrekken van uw Persoonsgegevens die door Lyca Mobile zijn opgeslagen. Lyca Mobile kan nominale administratiekosten in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van uw Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om Lyca Mobile op de hoogte te brengen van alle wijzigingen van de door u aan Lyca Mobile verstrekte Persoonsgegevens. U kunt ook verzoeken om onjuiste informatie te corrigeren. Indien toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, zal Lyca Mobile Persoonsgegevens verwijderen op uw schriftelijk verzoek.

20.9 Lyca Mobile en andere Lyca-bedrijven kunnen per post, telefoon, e-mail of SMS contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten aangeboden door Lyca Mobile, andere bedrijven binnen de Lyca-groep of geselecteerde derden, met inbegrip van speciale aanbiedingen en promoties, die u zouden kunnen interesseren. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen of niet op deze manier wenst te worden gecontacteerd, kunt u zich te allen tijde kosteloos afmelden voor deze direct marketing door te verzoeken om op een aangewezen lijst te worden geplaatst. U kunt dit verzoek doen door contact op te nemen met de klantenservice of door een e-mail te sturen naar unsubscribe@lycamobile.com

Raadpleeg ons privacybeleid voor specifieke richtlijnen voor het uitschakelen van cookies als u niet wilt dat uw anonieme gegevens op deze manier worden gebruikt.

Beleid inzake aanvaardbaar gebruik
 1. U gaat ermee akkoord de SIM-kaart te gebruiken in een compatibele GSM mobiele telefoon voor het doel van het gebruik van de Diensten.
 2. U stemt ermee in de SIM-kaart of de diensten niet te gebruiken en een andere persoon niet toe te staan uw SIM-kaart of de diensten te gebruiken:
  • frauduleus of in verband met een strafbaar feit;
  • met het doel ongevraagde mededelingen te doen of materiaal op te slaan en/of mee te delen dat beledigend, kwetsend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is, overlast veroorzaakt of een hoax is, of een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer, het auteursrecht schendt of anderszins onwettig is;
  • het bewust en opzettelijk veroorzaken van ergernis, ongemak of nodeloze angst bij een ander;
  • een beledigend, grof, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend telefoontje te plegen naar een vertegenwoordiger van de klantendienst;
  • een virus of andere kwaadaardige software te verzenden, de Diensten te gebruiken op een manier die de werking of de veiligheid van het Netwerk aantast of die kan leiden tot de dood, lichamelijk letsel of materiële schade, met apparatuur die niet is goedgekeurd voor gebruik met het Netwerk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, SIM-boxen en SIM-gateways; en
  • om oproepen te ondersteunen naar diensten voor het doorschakelen van oproepen, diensten voor doorschakelen van oproepen of oproepen naar telefoonnummers die een aandeel in de inkomsten betalen of doorverkopen aan anderen of commercieel exploiteren van onze Diensten. anders dan in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
 3. Als het gebruik van een bundel of plan dat ‘onbeperkte’ gesprekken of sms’jes omvat die als onderdeel van de dienst worden geleverd, het bedrag overschrijdt dat redelijkerwijs verwacht mag worden van een persoon die de dienst voor persoonlijke doeleinden gebruikt, behouden wij ons het recht voor om uw dienst te beperken.
 4. Lycamobile behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken (en zonder voorafgaande kennisgeving), de toegang tot bepaalde websites en diensten via haar netwerk te beperken of te verhinderen, inclusief Voice over Internet Protocol (‘VoIP’) diensten. Wanneer wij op grond van deze paragraaf besluiten de toegang te beperken of te verhinderen, kunt u een bericht ontvangen waarin staat dat de website of dienst “niet beschikbaar” is.